ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου του Παπαφείου Ιδρύματος

Το ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την
ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου και του αύλειου χώρου του, επί της οδού Παπάφη αρ. 33, Θεσσαλονίκη.

 

Διακήρυξη
Περίληψη
ESPD

 

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”