ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος – Διακήρυξη 211 / 2021

Δημόσιος Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (με συνοπτική διαδικασία) για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ιδρύματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 211/2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”