ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού

Το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», προκηρύσσει την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του, με ειδικότητα ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Πληροφορίες μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού

ΦΕΚ Καθορισμού διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού.

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης
“ Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ ”